Horizon 2020 programme allocates €194 million for 2016-17